Sopot kursy walut

Polityka fiskalna – funkcje i rodzaje, zadania

Polityka fiskalna – funkcje i rodzaje, zadania

gru 18, 2020

Zadaniem polityki fiskalnej jest takie sterowanie dochodami i wydatkami państwa, aby osiągnąć zamierzone cele koniunktury gospodarczej, co pozwala na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, niskiego poziomu bezrobocia i stabilnego poziomu cen. Dobrze prowadzona polityka fiskalna wykorzystuje dochody i wydatki w taki sposób, aby stabilizować gospodarkę oraz realizować zamierzone cele ekonomiczne i społecznie.

Funkcje polityki fiskalnej:

redystrybucyjna – takie rozdysponowanie dochodów, aby możliwie zmniejszać dysproporcje ekonomiczne pomiędzy obywatelami, min. w dostępie do medycyny, edukacji, a także potrzeb socjalnych, w tym mieszkaniowych.
alokacyjna – pozwala na finansowanie dóbr publicznych, dostępnych dla wszystkich obywateli, przykładem jest obrona narodowa, drogi i autostrady, biblioteki.
stabilizacyjna- jest zadaniem jest utrzymanie długotrwałego zrównoważonego wzrostu w warunkach stabilnego poziomu cen oraz wysokiego zatrudnienia.

Rozdaje polityki fiskalnej:

ekspansywna – stosowana przez rząd w okresie recesji dla pobudzenia gospodarczego.
restrykcyjna – stosowana w w warunkach boomu gospodarczego, w celu zahamowania dalszego wzrostu.

EKSPANSYWNA
Ma na celu ożywić aktywność gospodarczą. Stosowana przy słabej koniunkturze.
Wykorzystywane środki:
obniżka stóp procentowych, wprowadzenie i stosowanie ulg podatkowych,zawieszenie lub likwidacja niektórych podatków, zwiększenie wydatków rządowych.
Efekty:
rosną dochody przedsiębiorców i konsumentów, rosną wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, rośnie produkcja i poziom zatrudnienia.
RESTRYKCYJNA
Ma na celu zahamować aktywność gospodarczą. Stosowana przy zbyt dobrej koniunkturze.
Wykorzystywane środki:
wzrost stóp podatkowych, ceł i opłat, wprowadzenie nowych podatków. Likwidacja ulg podatkowych. Ograniczenie wydatków budżetowych.
Efekty
wzrost inflacji, wzrost dochodów w budżecie państwa po po podwyższeniu podatków.