Sopot kursy walut

Windykacja terenowa- informacje i prawa, które powinien znać każdy dłużnik

Windykacja terenowa- informacje i prawa, które powinien znać każdy dłużnik

lis 1, 2020

Jeden dług nakręca drugi dług i kolejno następny. Jest to dość szczególna sytuacja dla każdej zadłużonej osoby, która jest bardzo niebezpieczna, a zarazem całkowicie niekomfortowa. Ludzie wpadają w zamkniętą finansową pętlę z różnych powodów, z której jest niezwykle ciężko się wydostać. Działania wielu firm zajmujących się odzyskiwaniem należności finansowych opierają się na prowadzeniu tzw. aktywną „windykację terenową”. Warto temu tematowi poświęcić trochę dłuższą chwilę uwagi i dowiedzieć się o tym terminie co nieco.

Windykacja w terenie u dłużnika, o co w tym chodzi?

Windykacja terenowa jest to nic innego jak bezpośredni kontakt, np. poprzez wizytę w domu i rozmowę, rozmowę telefoniczną, przyjście do miejsca pracy dłużnika itd. – przedstawiciela, którym jest każdy pracownik firmy windykacyjnej. Wszelkie tego typu podejmowane działania w pierwszej kolejności mają za zadanie, nakłonić w sposób polubowny, czyli ugodowy do jak najszybszej spłaty zadłużenia.

Firma windykacyjna czy jest to legalne w Polsce?

Dług nie daje zielonego światła dla przemocy i agresji w windykacjach długów. Każda firma windykacyjna działająca w Polsce zobowiązana została do przestrzegania prawa i działania zgodnie z nim. W praktyce oznacza to, że jeżeli ktoś jest komuś coś dłużny, nie legalizuje gróźb ani zastraszania oraz tym bardziej stosowania wobec dłużnika agresywniejszych form takiego działania. W myśl ustawy oraz innych ustaw pokrewnych, które regulują kwestie prawno-finansowe, tutaj najbardziej stanowi o tym: art. 190. Mówiący m.in. o: „ Zgodnie z przywołanym już art. 190 kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Windykacja terenowa- zatem co może zrobić windykator terenowy?Uprawnienia i zakres działania windykatora terenowego są zdecydowanie i konkretnie rzecz biorąc, mniejsze niż z góry zakłada wiele osób, które są kogoś dłużnikami. Sama windykacja terenowa oraz pracownicy takich firm pełnią w tym procesie swojego rodzaju funkcję łącznika, takiego przysłowiowego mikro- negocjatora i wchodzi on pomiędzy stroną, jaką jest wierzyciel a stroną, jaką jest dłużnik. Co więcej, pomaga on ustalić warunki skutecznego egzekwowania , czyli spłaty zadłużenia, które w tym wypadku będą odpowiadały obydwu stronom tego interesu.

>>>> Co prawda, windykator terenowy nie jest pracownikiem państwowym, więc może jedynie: <<<<

a) Co może czynić windykator?

• pracownik jako windykator może- prowadzić z dłużnikiem negocjacje, które dot. warunków oraz terminu uregulowania należnego zadłużenia (np. poprzez rozłożenie długu na dogodne comiesięczne raty, raty mogą być też spłacane w innej czasowej formie),

• windykator może wysyłać na koszt dłużnika zawiadomienia o istnieniu- długu i ponaglenia do jego zapłaty, oddania,

• może odwiedzać dłużnika w jego domu lub w jego miejscu pracy, jednak w obydwu tych przypadkach za wyraźną udzieloną zgodą dłużnika,

• może, ale też nie musi -informować dłużnika o podejmowanych wobec niego działaniach, tj. wystawienie długu na tzw., giełdę długów albo może on przekazać stosowną informację o skierowaniu sprawy do sądu i w wyniku tego procesu, dalszej egzekucji komorniczej,

• może i właściwie zawsze powinien (w ramach dobrej praktyki zawodowej) rzeczowo informować dłużnika o konsekwencjach wynikających z niespłacenia wierzytelności na poczet wierzyciela.

b) Czego nie może zrobić windykator?

• nie może- wchodzić do zamieszkania bez wyraźnej zgody dłużnika,

• nie może- nachodzić dłużnika w najmniej spodziewanym momencie, np. w miejscu jego pracy, oczywiście bez jego zgody,

• nie może- zastrasza dłużnika- więzieniem albo odebraniem dłużnika całego majątku przez komornika lub innego urzędnika rangi państwowej,

• nie wolno mu- usiłować- próbować dokonać eksmisji dłużnika i jego członków rodziny z zajmowanego przez niego mieszkania, w ramach CAŁKOWICIE BEZPRAWNEJ SAMOWOLI ,

• nie może- w żaden agresywny sposób żądać od dłużnika, oddania pieniędzy, za wszelką cenę, nawet za cenę życia (dot. gróźb karalnych kierowanych w stronę dłużnika),

• windykator nie może- zabierać rzeczy osobistych dłużnika na poczet uregulowania – spłaty zadłużenia,

• nie może- straszyć zajęciem rachunku bankowego dłużnika oraz odebraniem mu wynagrodzenia za pracę lub odebraniem renty bądź jakiegokolwiek innego świadczenia,

• nie może- zastraszać ani też grozić dłużnikowi, poprzez użycie psychologicznych zagrywek, tj. chociażby poprzez straszenie kogoś przekazaniem informacji o jego zadłużeniu innym osobom trzecim (np.: rodzina, pracodawca, znajomi, sąsiedzi itp.),

• nie wolno mu nękać dłużnika ciągłymi telefonami i to nawet w godzinach nocnych,

• nie ma prawa w żaden sposób- zmusić dłużnika do podania, ujawnienia- jemu wrażliwych danych osobowych (np. numeru PESEL, nr seria dowodu osobistego, nazwisko panieńskie matki),

• windykator nie może- sobie doliczać we własnym imieniu- dodatkowych kwot do istniejącej- obecnej kwoty długu,

• w czasie przeprowadzania procesu, takiego jak windykacja terenowa – pracownik tejże firmy nie może zmuszać dłużnika do ujawnienia danych na temat stanu swojego majątku.

Co należy zrobić, jeżeli rzeczywiście windykator terenowy złamie prawo, co wtedy?

Jeśli osoba, będąca dłużnikiem rozpozna jakieś nieprawidłowe w zrachowaniach pracownika lub pracowników podmiotu, tj. firma windykacyjna, który zajmuje się ściąganiem należności finansowych, musi ona natychmiast i zdecydowanie reagować.
Nie chodzi w tym momencie, tylko i wyłącznie o nasze wspólne dobro, ale chodzi przede wszystkim tutaj o dobro- wszystkich przyszłych dłużników, którzy będą musieli zmierzyć się z procesem windykacji.

Mało tego, już sam agresywny ton windykatora podczas wizyty w godzinach nocnych bądź o świcie lub próby wymuszania wraz z próbą zastraszania w tle, w takiej sytuacji niezwłocznie lub jak najszybciej należy o tym fakcie zawiadomić, zgłosić konkretne instytucje zajmujące się takimi sprawami.

Gdzie natychmiast powinno się zgłaszać – choćby próby nękanie przez firmę windykacyjną?

Gdzie szukać pomocy?

Skarga na windykatora powinna zostać przesłana nie tylko do samej firmy windykacyjnej, ale i również do takich instytucji jak:

• Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – to instytucja państwowa, której zadaniem jest m.in. pilnowanie (stać na straży) przestrzegania prawa przez banki i inne firmy obracające pieniędzmi (nadzór finansowy dot. również podmiotów działających na rynku jako firma windykacyjna) i ochrona wszystkich osób uczestniczących w tego typu działaniach, procesach.

• Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Polsce.

• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (skrót: UOKIK) – który również posiada tutaj duże oraz stosowne uprawnienia kontrolne, a także przyjmuje zażalenia dotyczące łamania prawa konsumentów przez windykatorów.

Od teraz już wiemy, od tego momentu, co może, a czego nie może zrobić firma windykacyjna w stosunku do dłużnika. Nie mniej jednak nie powinniśmy bazować na tym i powodować narastania naszego długu celowo, bo jako dłużnicy jesteśmy pod ochroną prawa. Nie o to w tym wszystkim chodzi, gdyż zawsze powinniśmy starać się unikać zadłużenia, a powstające w wyniku różnych sytuacji losowych powinniśmy regulować je jak najszybciej, w miarę naszych możliwości finansowych i życiowych..