Sopot kursy walut

Analiza finansowa: Kluczowe wskaźniki i metody

Analiza finansowa: Kluczowe wskaźniki i metody

paź 1, 2020

Wprowadzenie

Analiza finansowa to proces badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa i oceny efektywności jego działań. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju wskaźniki i metody, które pozwalają na dokonanie trafnych wniosków dotyczących sytuacji finansowej firmy. W tym artykule przedstawimy kluczowe wskaźniki i metody stosowane w analizie finansowej.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności pozwalają na dokonanie oceny opłacalności prowadzonej działalności. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami rentowności są: wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), wskaźnik rentowności brutto (ROA) oraz wskaźnik rentowności netto (ROE).

– Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – określa zysk netto w relacji do wartości sprzedaży. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla przedsiębiorstwa, ponieważ oznacza to, że firma osiąga większy zysk z każdej sprzedanej jednostki produktu.
– Wskaźnik rentowności brutto (ROA) – odnosi się do zysku brutto w stosunku do aktywów firmy. Wskaźnik ten pozwala na ocenę efektywności wykorzystania środków przez przedsiębiorstwo.
– Wskaźnik rentowności netto (ROE) – określa zysk netto w stosunku do kapitału własnego. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy, co oznacza, że przedsiębiorstwo przynosi większy zwrot inwestycji właścicieli.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności pomagają w ocenie zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Najważniejsze wskaźniki płynności to: wskaźnik płynności bieżącej (CR) oraz wskaźnik szybkiej płynności (QR).

– WSkaźnik płynności bieżącej (CR) – mierzy ilość aktywów krótkoterminowych, które są na rachunku bieżącym, w porównaniu do zobowiązań krótkoterminowych. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy, co oznacza, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie krótkoterminowe zobowiązania oraz posiada wystarczające środki finansowe na bieżące potrzeby.
– Wskaźnik szybkiej płynności (QR) – określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań bez potrzeby sprzedawania zapasów. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy, co oznacza że przedsiębiorstwo jest w stanie regulować bieżące zobowiązania bez uszczuplenia zapasów.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia pozwalają na ocenę poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami zadłużenia są: wskaźnik dźwigni finansowej oraz wskaźnik pokrycia odsetek.

– Wskaźnik dźwigni finansowej – odnosi się do relacji między kapitałem własnym przedsiębiorstwa a kosztami długu. Wskaźnik ten pozwala na ocenę stopnia, w jakim przedsiębiorstwo korzysta z długu, aby finansować swoją działalność.
– Wskaźnik pokrycia odsetek – określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania kosztów odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej dla firmy, co oznacza, że przedsiębiorstwo jest zdolne do spłacania długu bez konieczności włączania tego kosztu w koszty operacyjne.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa to proces badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez porównanie wskaźników finansowych z wartościami osiąganymi przez konkurencję lub przeciętną branżę. Analiza ta pozwala na ocenę, czy firma osiąga lepsze wyniki od przeciętnej branży, czy też jest w niekorzystnej sytuacji.

Podsumowanie

Analiza finansowa jest niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na monitorowanie wyników finansowych i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Wskaźniki rentowności, płynności oraz zadłużenia to kluczowe wskaźniki stosowane w analizie finansowej. Analiza wskaźnikowa pozwala na porównanie wyników finansowych z wartościami osiąganymi przez konkurencję lub przeciętną branżę. Dzięki temu przedsiębiorstwo może porównać swoją pozycję finansową z innymi graczami na rynku i określić, w jakim stopniu jest w stanie konkurować na rynku.

Artykuł powstał przy współpracy z zapachomania.pl